Článok I

Úvodné ustanovenia

 

 1.       Tento reklamačný poriadok upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady a uplatnenie nárokov z vád kupujúcim.
 2.       Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok predávajúceho.
 3.       Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim u predávajúceho:

Obchodné meno:          IE ASSETS s.r.o.

Reg.                            spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 30155/S

Sídlo:                          Námestie Martina Benku 4,  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07 

IČO:                            50 406 132 

DIČ:                            2120310599   

Zastúpená:                  Ing. Roland Kučera, konateľ

Tel. č.                           +421 911 926 289

Mail:                           info@karlojetomeno.com

 

Reklamácie posielať na adresu prevádzky

Prevádzka:  IE ASSETS s.r.o. Námestie Martina Benku 4,  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07 

 1.       Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, zodpovednosť za vady a uplatnenie nárokov z vád sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obch. zák.“)

 

Článok II

Zodpovednosť za vady

 

 1.       Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.
 2.       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, t. j. v čase keď prevezme tovar alebo ak tak neurobí v čas, v čase, keď sa mu umožní nakladať v tovarom. Za vady tovaru sa považuje dodanie poškodeného tovaru, tovaru v inom množstve alebo tovaru v akosti, ktorá nezodpovedá akosti deklarovanej predávajúcim.
 3.       Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho. Ak kupujúci tovar neprezrie v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 4.       Bez zbytočného odkladu po tom, ako kupujúci prezrie tovar a zistí vady alebo po tom ako tovar mal prezrieť a vady zistiť, je povinný odoslať predávajúcemu správu o vadách tovaru mailom na info@karlojetomeno.com. Pokiaľ kupujúci správu o vadách tovaru nezašle predávajúcemu mailom bez zbytočného odkladu, nemožno priznať práva kupujúceho z vád tovaru v súdnom konaní.
 5.       Pokiaľ z prepravného dokladu alebo dokladu o dodaní tovaru vyplýva, že sa dodáva tovar v menšom množstve, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách. K dodaniu zvyšného tovaru nedošlo preto, že tovar sa nenachádza na sklade predávajúceho. Predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu a prípadne sa dohodnú na inom termíne dodania zvyšného tovaru.
 6.       Predávajúci nie je povinný poznať relevantné právne predpisy týkajúce sa dovozu, vývozu, distribúcie a nakladania s tovarom. Pokiaľ má kupujúci záujem uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je dodanie tovaru ponúkaného predávajúcim, je jeho povinnosťou oboznámiť sa s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a štátu dodania a možnosťou dovozu tovaru do požadovaného štátu. Pokiaľ nedôjde k doručeniu tovaru kupujúcemu z dôvodu prekážky vyplývajúcej z právneho poriadku štátu dodania, zodpovedá kupujúci za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikla. Pre prípad vrátenia tovaru z uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu po odpočítaní nákladov na dodanie a vrátenie tovaru a zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený alebo znehodnotený, nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu ani náklady na dodanie a vrátenie tovaru.

 

Článok III

Záruka za akosť

 

 1.       Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 2.       Záručná doba plynie od dôjdenia tovaru do miesta určenia.
 3.       Záručným listom je doklad o kúpe.
 4.       Kupujúci prehlasuje, že sú mu známe relevantné právne predpisy týkajúce sa dovozu, vývozu, distribúcie, nakladania a používania tovaru, zdravotných a bezpečnostných rizík spojených s manipuláciou produktov, pravidlá priemyselnej hygieny nevyhnutnej na ochranu pracovníkov a povinnosti primerane varovať tretie osoby o zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s produktmi a podmienky nakladania a skladovania tovaru.
 5.       Kupujúci je povinný nakladať s tovarom a skladovať ho v súlade s podmienkami používania špecifikovanými výrobcom na obale a predávajúcim na internetovej stránke. Pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu tovaru z dôvodu, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s podmienkami používania, nevzťahuje sa na takéto poškodenie záruka.
 6.       Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli:
 •         mechanickým poškodením tovaru,
 •         nakladaním a skladovaním tovaru v rozpore s podmienkami používania,
 •         používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 •         neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 •         nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 •         prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Článok IV

Uplatnenie reklamácie

 

 1.       Predávajúci rieši každú reklamáciu s kupujúcim individuálne.
 2.       Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po tom, ako prezrie tovar a zistí vady alebo po tom ako tovar mal prezrieť a vady zistiť, odoslať predávajúcemu správu o vadách tovaru mailom na info@karlojetomeno.com. Pokiaľ kupujúci správu o vadách tovaru nezašle predávajúcemu mailom bez zbytočného odkladu, nemožno priznať práva kupujúceho.
 3.       Kupujúci nemôže spolu so správou o vadách tovaru odoslať tovar späť predávajúcemu. Opätovným zasielaním tovaru by sa tovar, vzhľadom na svoj špecifický charakter, znehodnotil a poškodil. V prípade, že kupujúci odošle tovar späť predávajúcemu bez toho, aby ho predtým upozornil na vady tovaru v správe o vadách tovaru zaslanej mailom, dohodol sa s predávajúcim na postupe vybavenia reklamácie a bez toho, aby ho predávajúci písomne požiadal o vrátenie tovaru, bude zodpovedať za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikla o z vád tovaru v súdnom konaní.

 

Článok V

Nároky z vád tovaru

 

 1.       Pokiaľ predávajúci na základe správy o vadách tovaru odoslanej kupujúcim riadne a včas mailom uzná vady tovaru, doručí mu predávajúci náhradný tovar na vlastné náklady alebo mu vráti kúpnu cenu.
 2.       Voľba medzi nárokmi patrí kupujúcemu len vtedy, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanej správe o vadách tovaru alebo bez zbytočného odkladu po tom.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 

 1.       Tento reklamačný poriadok je vypracovaný Costello Group, s.r.o. pre predávajúceho, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2.       Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 25.07.2016.